Poetic Techniques

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
545225
0
60
block

A simile is giving human qualities to inanimate objects

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
545226
0
60
none
545227
0
60
none
545228
0
60
none