Pocketing and Boneloss

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
481009
0
420
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Vertical boneloss

localised, quick, aggressive boneloss. inflammation spreads down PDL, destroys ligament first then bone. due to overhang, malocclusion, plaque retentive factor. some bony growth can occur again (infill)

Bạn đã nhận được nó phải không?