Pocketing and Boneloss

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
493087
0
360
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Supra bony true pocket

'Supra bony' true pocket. base of pocket is above crest of alveolar bone. associated with horizontal boneless

Bạn đã nhận được nó phải không?

493088
0
360
none
480993
0
120
none
480994
0
180
none
480995
0
180
none
480996
0
240
none
480997
0
300
none
480998
0
240
none
759270
0
300
none
481000
0
180
none
481001
0
180
none
481004
0
240
none
481005
0
420
none
481006
0
120
none
481008
0
600
none