Plate tectonic

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
64466
0
60
block

what moves plates?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
64470
0
120
none
64474
0
120
none
64475
0
120
none