plants mid term

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
546128
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

A layer of cells between the xylem and phloem. It creates new xylem and phloem

Cambium

Bạn đã nhận được nó phải không?

546129
0
120
none
546130
0
120
none
546131
0
120
none
546132
0
120
none
546133
0
120
none
546134
0
120
none
546135
0
120
none
546136
0
120
none
546137
0
120
none
546138
0
120
none
546139
0
120
none
546140
0
120
none
546141
0
120
none
546142
0
120
none