Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
321708
0
30
block

Regulates and directs sensory impulses traveling to the cortex:

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
321709
0
30
none
321710
0
30
none
321711
0
30
none
321712
0
30
none
321713
0
30
none
321714
0
30
none
321715
0
30
none
321716
0
30
none
321717
0
30
none
321718
0
30
none
321719
0
30
none
321720
0
30
none
321721
0
30
none
321722
0
30
none