Physiology: Cardio,Endocrine

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
290304
0
120
block

PTH is secreted by _____ cells?

Điền vào chỗ trống  

(0/0)

290305
0
120
none
290306
0
120
none
290307
0
120
none
290308
0
120
none
290309
0
120
none
290310
0
120
none
290311
0
120
none
290312
0
120
none
290313
0
120
none
290314
0
120
none
290315
0
120
none
290316
0
120
none
290317
0
120
none
290318
0
120
none