Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
66081
0
120
block

predominand Energy systems during exercise

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Stored ATP

ATP - PCR

Anaerobic glycolysis (lactic acid system)

Aerobic metabolism

Nhấp và kéo

2 mins

1 - 2s

20s

over 2 minutes


66082
0
120
none
66089
0
120
none
65912
0
60
none
65914
0
120
none
65915
0
120
none
65917
0
120
none
65919
0
300
none
65921
0
120
none
65923
0
120
none
65924
0
120
none
65925
0
120
none
65926
0
120
none
65927
0
120
none
65928
0
120
none