Photography

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
262870
0
180
block

The amount of light or darkness on a photograph is known as the:

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
262871
0
180
none
262872
0
180
none
262873
0
180
none
262874
0
180
none
262875
0
180
none
262876
0
180
none
262877
0
180
none
262878
0
180
none
262879
0
180
none