Pharm Week 1

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
362639
0
180
block

Match NSAIDS with action

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)




Khớp văn bản

First Generation

Second Generation

Nhấp và kéo

selective COX2 inhibitors

non-selective (COX1 and COX2) inhibitors


362643
0
180
none
362644
0
120
none
362645
0
120
none
362656
0
120
none
362657
0
180
none
362660
0
180
none