Phar 169 test b

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
175311
0
120
block

What is the principle neurotransmitter for the parasympathetic nervous system?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
175312
0
120
none
175313
0
120
none
175314
0
120
none
175315
0
120
none
175316
0
120
none
175317
0
120
none
175318
0
120
none
175319
0
120
none
175320
0
120
none
175321
0
120
none
175322
0
120
none
175323
0
120
none
175324
0
120
none
175325
0
120
none