PG- Mod 5- Physical Pharmacy

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
555264
0
30
block

The sum of the atomic group and bond refractions in a molecule

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
555265
0
30
none
555266
0
30
none
555267
0
30
none
555268
0
30
none
555269
0
30
none
555270
0
30
none
555271
0
30
none
555272
0
30
none
555273
0
30
none
555274
0
30
none
555275
0
30
none
555276
0
30
none
555277
0
30
none
555278
0
30
none