PG- Mod 3- Hospital Pharmacy

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
556544
0
30
block

What is the most important storage condition for narcotic drugs?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


556545
0
30
none
556546
0
30
none
556547
0
30
none
556548
0
30
none
556549
0
30
none
556550
0
30
none
556551
0
30
none
556552
0
30
none
556553
0
30
none
556554
0
30
none
556555
0
30
none
556556
0
30
none
556557
0
30
none
556558
0
30
none