Personnel Programs 1

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
14564
0
60
block

Manpower is what type of resource?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
14565
0
60
none
14566
0
60
none
14567
0
60
none
14568
0
60
none
14569
0
60
none
14570
0
60
none
14571
0
60
none
14572
0
60
none
14573
0
60
none
14574
0
60
none
14575
0
60
none
14576
0
60
none
14577
0
60
none
14578
0
60
none