Periodontal Ligament

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
741411
0
180
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Width of the PDL

0.2-0.5mm

Bạn đã nhận được nó phải không?

741412
0
180
none
741414
0
180
none
741415
0
180
none
741418
0
180
none
741419
0
180
none
741420
0
180
none
741423
0
180
none
741434
0
180
none
741438
0
180
none
741443
0
180
none
741446
0
180
none
741449
0
180
none
741450
0
180
none
741454
0
180
none