Percentage yield

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
219516
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

How do you work out the percentage yield?

Divide the actual yield (in grams) by the predicted yield (in grams) then X 100

Bạn đã nhận được nó phải không?

219517
0
120
none
219513
0
120
none
219514
0
120
none