PENUKARAN UNIT:PANJANG, JISIM DAN ISIPADU CECAIR

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
423194
0
120
block

Padankan dengan betul.

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

1 m

1 l

1 kg

Nhấp và kéo

1 000 kg

100cm

1 000 ml


423196
0
180
none
423204
0
120
none
423208
0
120
none
423211
0
120
none
423213
0
120
none
423220
0
120
none
423222
0
120
none
423225
0
120
none
423227
0
120
none
423230
0
120
none