PCAT BIOLOGY

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
1889
0
120
block

during mitosis, the paired chromosomes are joined by a

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
1890
0
120
none
1891
0
120
none
1892
0
120
none
1893
0
120
none
1894
0
120
none
1895
0
120
none
1896
0
120
none
1897
0
120
none
1898
0
120
none
1899
0
120
none
1900
0
120
none
1901
0
120
none
1902
0
120
none
1903
0
120
none