Pathophysiology Day 3

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
367929
0
120
block

Order the types of Heart Disease

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)




So khớp Văn bản

1

2

3

4

5

Nhấp và kéo

Endocarditis

Congenital

Hypertensive (9%)

ASHD (80%)

Rheumatic Carditis


367932
0
120
none
367935
0
120
none
367938
0
120
none
367939
0
120
none
367940
0
120
none
367941
0
120
none
367944
0
120
none
367947
0
120
none
367950
0
120
none
367952
0
120
none
367955
0
120
none
367957
0
120
none
367960
0
120
none
367962
0
120
none