Pathophysiology Day 2

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
366762
0
120
block

Bleeding of the GI tract

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Hematemesis or Melena

Hematochezia (red blood in stool)

Nhấp và kéo

bleeding bellow duodenum (usually hemorrhoids)

bleeding above the intestines