Pathophysiology Day 2

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
366742
0
120
block

Is the problem in the artery or vein?

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

edema

pain

Nhấp và kéo

artery

venous


366743
0
120
none
366744
0
120
none
366745
0
120
none
366746
0
120
none
366747
0
120
none
366748
0
120
none
366749
0
120
none
366750
0
120
none
366752
0
120
none
366753
0
120
none
366754
0
120
none
398245
0
120
none
366757
0
120
none
366760
0
120
none