Patho Exam questions

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
366799
0
60
block

The reduced supply of oxygenated blood is ___________________?

Điền vào chỗ trống  

(0/0)

366800
0
60
none
366801
0
60
none
366802
0
60
none
366803
0
120
none
366804
0
60
none
366805
0
60
none
366806
0
60
none
366807
0
60
none
366808
0
60
none
366809
0
60
none
366810
0
60
none
366811
0
60
none
366812
0
60
none
366813
0
60
none