Patho Circulatory System- Topic 2

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
366592
0
30
block

The reduced supply of oxygenated blood is ___________________?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


366593
0
30
none
366594
0
30
none
366595
0
20
none
366596
0
60
none
366597
0
60
none
366598
0
60
none
366599
0
60
none
366618
0
18
none
366619
0
120
none
366620
0
18
none
366621
0
30
none
366622
0
28
none
366623
0
26
none
366624
0
30
none