Pasychology bandura study

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
237541
0
120
block

The boys was more likely to Imitate

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
237542
0
120
none
237543
0
120
none