Pasychology bandura study

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
237476
0
120
block

Learning behaviour by imitating others is called

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
237477
0
120
none
237479
0
120
none
237480
0
120
none
237482
0
120
none
237483
0
120
none
237486
0
120
none
237487
0
120
none
237490
0
120
none
237492
0
120
none
237501
0
120
none
237503
0
120
none
237532
0
120
none
237535
0
120
none
237537
0
120
none