Past Simple

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
494227
0
20
block

We really ________(enjoy) the game last Sunday.

Điền vào chỗ trống  

(0/0)

494229
0
20
none
494230
0
20
none
494231
0
20
none
494232
0
20
none
494233
0
20
none
494234
0
20
none
494236
0
20
none
494237
0
20
none
494238
0
20
none
494239
0
20
none
494240
0
20
none
494241
0
20
none
494242
0
20
none
494243
0
20
none