Past Continous Tense

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
39390
0
120
block

When a stranger came in, the dog ___________________________.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)