parts of speech

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
285836
0
15
block

What part of speech that tells how ,when, and where something is done?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
285837
0
15
none
285838
0
15
none
285839
0
120
none
285840
0
15
none
285841
0
15
none
285842
0
15
none
285843
0
15
none
285844
0
15
none
285845
0
15
none
285846
0
15
none
285847
0
15
none
285848
0
15
none
285849
0
15
none
285850
0
15
none