Parts of the Plant

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
115152
0
30
block

What part of a plant absorbs sunlight?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
115160
0
30
none
115166
0
30
none
115171
0
30
none
115173
0
30
none
115174
0
30
none
115176
0
30
none
115177
0
30
none
115179
0
30
none
115183
0
30
none