Partial Foot

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
209783
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What is the most distal amputation possible

Toe / phalangeal amputations at the metatarsal phalangeal joint or interphalangeal joints

Bạn đã nhận được nó phải không?

209784
0
120
none
209786
0
120
none
209787
0
120
none
209790
0
120
none
209796
0
120
none
209797
0
120
none
209802
0
120
none
209803
0
120
none
209804
0
120
none
209805
0
120
none
209806
0
120
none
209807
0
120
none
209808
0
120
none
209810
0
120
none