Organic Chemistry Test

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
72121
0
45
block

What atom would have a formal charge in this structure?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


72122
0
45
none
72123
0
45
none
72124
0
30
none
72125
0
30
none
72126
0
59
none
72127
0
30
none
72128
0
30
none
72068
0
30
none
72077
0
30
none
72082
0
45
none
72089
0
30
none