Organic Chemistry Test

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
72100
0
45
block

What would be the line-bond structure for (CH3)3CCH2CH(CH3)?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


72105
0
45
none
72107
0
45
none
72108
0
45
none
72110
0
15
none
72111
0
45
none
72112
0
45
none
72113
0
45
none
72114
0
45
none
72115
0
45
none
72116
0
45
none
72117
0
30
none
72118
0
45
none
72119
0
45
none
72120
0
45
none