Oral Pathology 2400 - Chapter 4 - Review Questions

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
565250
0
120
block

Another name for a common wart is

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
565252
0
120
none
565254
0
120
none
565257
0
120
none
565260
0
60
none
565264
0
120
none
565269
0
120
none
565271
0
120
none
565272
0
120
none
565273
0
60
none
565205
0
60
none
565206
0
180
none
565207
0
120
none
565208
0
120
none
565210
0
120
none