Optimisation, behaviour and life histories

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
75550
0
120
block

Main theories

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Game Theory

Sexual selection

Natural selection

Kin selection

Fisherian runaway process

Handicap principle

Parasite theory of sexual selection

Sex ratios

Clutch size

Nhấp và kéo

Darwin (The Descent of Man)

Fisher

Hamilton + Zuuk

Darwin (The origin of Man)

Fisher

Zahavi

John Maynard Smith

Hamilton

Lack