Operating Systems

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
579346
0
30
block

1. What is the function of an operating system?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)