ocean currents

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
24794
0
120
block

MATCH THE CURRENTS WITH THE COAST ALONG WHIÇH THEY FLOW...

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

GULF STREAM

LABRADOR CURRENT

BENGUELA CURRENT

CANARY CURRENT

NORTH ATLANTIC CURRENT

Nhấp và kéo

EAST COAST OF CANAD

BRITISH ISLES

EAST COAST OF AMERICA

N.WEST COAST OF AFRICA

S.WEST COAST OF AFRICA