Numbers with Pinyin 0-40 (2B p2-4)

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
485053
0
120
block

Match the following pairs:

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

十一

十三

十七

十九

二十五

二十八

三十二

三十五

三十七

三十八

四十

Nhấp và kéo

shí-sān

sān shí wu

shí-yī

sì shí

sān shí qī

èr shí bā

shí-jiu

sān shí èr

shí-qī

èr shí wu

sān shí bā