NSA Marking/Referee Exam

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
6589
0
120
block

How long are the players allowed to knock up before the start of the match?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
6590
0
120
none
6591
0
120
none
6592
0
120
none
6593
0
120
none
6595
0
120
none