North America

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
104359
0
180
block

Match the capitals to the countries.

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Mexico

Canada

U.S.A.

Nhấp và kéo

Washington D.C.

Mexico City

Ottawa


104387
0
120
none
104388
0
120
none
104389
0
120
none
104390
0
120
none
104391
0
120
none
104392
0
120
none
104393
0
120
none
104394
0
120
none
104395
0
120
none
104396
0
120
none
104397
0
120
none
104398
0
120
none
104399
0
120
none