Non- Fatals

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
203600
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What is the AR of assault?

"Cause v to apprehend immediate unlawful force"

Bạn đã nhận được nó phải không?

203601
0
120
none
203602
0
120
none
203603
0
120
none
203604
0
120
none
203605
0
120
none
203606
0
120
none
203607
0
120
none
203608
0
120
none
203609
0
120
none
203610
0
120
none
203611
0
120
none
203612
0
120
none
203613
0
120
none
203614
0
120
none