NME2 anatomy

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
210380
0
300
block

Layers of abdominal wall (superficial to deep)

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
So khớp Văn bản

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nhấp và kéo

Camper's fascia

Skin

Peritoneal fat

Internal obliques

Transversus abdominis

Scarpa's fascia

External obliques

Parietal peritoneum

Transversalis fascia


210381
0
120
none
210382
0
120
none
210383
0
120
none
210384
0
120
none
210385
0
120
none
210386
0
240
none
210387
0
120
none
210388
0
120
none
210389
0
120
none
210390
0
240
none
210391
0
120
none
210392
0
120
none
210393
0
120
none
210394
0
120
none