New Words p62 p74 Sep20

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
485048
0
120
block

Match the following pairs:

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

huì

chuān

yī fu

xié zi

shū tóu

shuā yá

zï sè

chéng sè

fěn hóng sè

hēi sè

bái sè

Nhấp và kéo

orange

put on; wear

pink

black

shoes

purple

clothes

no

comb one's hair

can

brush one's teeth

white