New Words p62 p74 Sep20

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
485048
0
120
block

Match the following pairs:

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

huì

chuān

yī fu

xié zi

shū tóu

shuā yá

zï sè

chéng sè

fěn hóng sè

hēi sè

bái sè

Nhấp và kéo

clothes

shoes

no

orange

pink

white

can

black

comb one's hair

brush one's teeth

purple

put on; wear