New words (2A p62 64)

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
485061
0
120
block

Match the following pairs:

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

穿

衣服

鞋 (孑)

梳头

刷牙

Nhấp và kéo

chuān; put on, wear

yī fu; clothes

huì; can

xié zi; shoes

shū tóu; comb one's hair

shuā yá; brush one's teeth