New words (2A p22 25)

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
485057
0
60
block

Match the following pairs:

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

哥哥

弟弟

妹 妹

姐 姐

Nhấp và kéo

dì di; younger brother

jie jie; older sister

bà ba; dad

māo; cat

mā ma; mom

gou; dog

mèi mei; sister; younger sister

gē ge; brother; older brother


485058
0
60
none