New materials

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
218464
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What is nitinol?

A metal alloy, when it is cool you can bend it, but if you bend it too far it will stay bent

Bạn đã nhận được nó phải không?

218465
0
120
none