Neuroscience and Behaviour Part 2

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
16545
0
120
block

Match the cranial nerve to its name

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

CN1

CN2

CN3

CN4

CN5

CN6

CN7

CN8

CN9

CN10

CN11

CN12

Nhấp và kéo

Accessory

Oculomotor

Olfactory

Hypoglossal

Facial

Optic

Vagus

Glossopharyngeal

Abducens

Trigeminal

Vestibulocochlear

Trochlear


16546
0
120
none
16547
0
120
none
16548
0
120
none
16549
0
120
none
16550
0
120
none
16551
0
120
none
16552
0
120
none
16553
0
120
none
16554
0
120
none
16555
0
120
none
16556
0
120
none
16557
0
120
none
16558
0
120
none
16559
0
120
none