Neuron communication

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
409580
0
20
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Cell communication system

Cell signalling- involves cells release chemicals that stimulate response in other cell.

Bạn đã nhận được nó phải không?

409581
0
20
none
409582
0
15
none
409583
0
20
none
409584
0
30
none
409585
0
20
none
409586
0
60
none
409587
0
30
none
409588
0
60
none
409589
0
30
none