Neurological Deficits

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
349426
0
30
block

Match the numbers to the correct anatomical part of the spinal cord

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)


Khớp văn bản

1

2

3

4

5

Nhấp và kéo

Dorsal/posterior rootlet

Dorsal root ganglion

Grey matter

Ventral/anterior rootlet

White matter


349427
0
60
none
349429
0
23
none
349431
0
120
none
349432
0
0
none