Network + : TCP/IP Addressing

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
82368
0
120
block

Bob is having trouble pinging addresses by their FQDN, but he can seem to ping them by their IP address. What should you do to help Bob?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)