Network + : TCP/IP Addressing

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
82190
0
120
block

What port number for FTP-Data?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
82354
0
120
none
82355
0
120
none
82356
0
120
none
82357
0
120
none
82358
0
120
none
82359
0
120
none
82360
0
120
none
82361
0
120
none
82362
0
120
none
82363
0
120
none
82364
0
120
none
82365
0
120
none
82366
0
120
none
82367
0
120
none